Kesyon ki poze pi souvan

Èske yo ka refize m antre Chili? Pouki rezon?

Wi, pou plizyè rezon:

1. Si travay se fè komès oswa trafik ilegal nan dwòg oswa zam, kontrebann, kontrebann imigran ak trafik moun epi, an jeneral, si ou fè zak kontrè ak moral oswa kontre ak bon koutim yo.

2. Si w kondane oswa w sou jijman kounye a pou krim komen lwa chilyen an defini kom krim oubyen senp aksyon.

3. Si ou se yon moun ki soti nan lajistis pou zak ki pa politik.

4. Si ou pa genyen oswa ou pa ka egzèse pwofesyon oubyen fè komès, oswa ou manke resous ki pèmèt ou viv nan Chili san l pa yon chay sosyal. W pa pote lajan kach ki pou pèmèt ou viv pandan tan w ap pase tankou touris.

5. Si yo te mete w deyò nan peyi Chili pa Dekrè Siprèm, Rezolisyon oswa lòd abandon.

6. Si yo te mete w deyò nan lòt peyi pa otorite konpetan yo.

7. Si w poko gen 18 ane w vwayaje nan Chili san papa ak manman w pa akonpaye w, oubyen gadyen ou, epi ou pa gen otorizasyon ekri youn nan yo oswa tribinal.

8. Si w soufri maladi nan sèten ka espesyal.

Mwen se touris. Konbyen tan mwen ka rete nan peyi Chili?

Kòm yon touris ou ka rete Chili pou yon peryòd de 90 jou. Men, ou ka mande yon ekstansyon pou yon peryòd maksimòm 90 jou, ou dwe mande l nan espas 30 jou anvan yo ak $ 100 ameriken pou peye.

Si yon ofisye PDI ba ou pèmi touris pou mwens pase 90 jou, ou dwe ale nan DEM imedyatman pou mande yon ekstansyon a 90 jou ki koresponn avèk ou.

Mwen se touris. Èske mwen ka travay oswa mennen aktivite pou antre kòb?

Non, selon lalwa jeneralman. Sepandan, ou ka mande yon pèmi pou travay kòm touris. li koute 50% nan valè ki koresponn ak yon viza kontra travay.

Mwen te antre Chili kòm touris men kounye a m vle rete. Kisa mwen kapab fè?

Ou ka aplike pou yon viza rezidans.

Pi souvan rezidans yo aplike yo se tanporè ak kontra travay. Viza yo plis mande kounye a se viza pou tanporè pou motif travay. Pou ou fè demand la ou dwe soumèt yon kontra travay ki siyen devan yon notè.

Kisa ki viza tanporè a?

Viza tanporè a se yon pèmi ki ap kapab pèmèt ou rete nan Chili pou peryòd yon 1 ane epi li bay detantè a dwa pou fè nenpòt travay oswa aktivite ki rantre lajan nan Chili, ki dwe toujou aktivite legal.

Kimoun ki ka aplike pou viza tanporè a?

1. Etranje ki gen lyen fanmi ak Chilyen:

i) Marye ak chiliyen.
ii) Papa oubyen manman chilyen.
iii) Pitit chilyen.

2. Etranje ki gen lyen fanmi ak yon lòt nasyon ki gen rezidans pèmanan nan peyi Chili:

i) Konjwen yon lòt etranje ki gen rezidans pèmanan.
ii) Papa oswa manman  yon etranje ki gen rezidans definitif nan peyi Chili.
iii) Pitit yon etranje ki gen definitif nan Chili.

3. Fanm etranje ki ansent.

4. Pwofesè ki yo bay contra nan peyi Chili.

5. Pwofesyonèl yo.

6. Plizyè lòt ka.

Ou jis bezwen chèche konnen kilès ki pi byen adapte ak ka pa w la epi kolekte dokiman ki nesesè yo pou aplikasyon an!

Èske mwen ka travay oswa mennen aktivite pou antre lajan pandan viza tanporè mwen an pwosesis?

Wi, ou ka mande pèmi espesyal pou travay pandan w ap tan viza nan pwen 10 la nan fòm aplikasyon viza a.

Li koute 50% nan sa pou peye pou viza ak contra travay la epi valab depi jou w jwenn dwa pou peye a jis rive lè yo mete viza w te mande a sou paspò w.

Mwen gen viza tanporè. Èske mwen ka aplike pou rezidans pèmanan?

Wi. Benefisyè viza tanporè yo ki rete pou yon ane nan peyi Chili, lòt nasyon ka aplike pou rezidans pèmanan. Apre de ane ak yon viza tanporè ou dwe aplike pou rezidans pèmanan.

Yo rejte demand viza mwen an epi yo bay lòd pou m kite peyi a. Kisa mwen kapab fè?

Ou ka depoze yon nòt rekonsiderasyon nan 3 jou.

Atansyon: samdi, dimanch ak jou ferye yo pa konte.

Ki kote mwen ka jwenn èd?

SANTIAGO

Adrès: Lord Cochrane 104, Santiago. (Metro Moneda)
Telefòn: +56 2 2838 7560
Imèl: santiago@sjmchile.org
Orè Biwo: Lendi a Vandredi soti 9:00 pou 18:00
Orè atansyon Imigran yo: Lendi a Vandredi soti  9:00 pou 13:30

ARICA
Adrès: José Miguel Carrera 1515, Biwo 6
Telefòn: + 56 58 247 4583
Imèl: arica@sjmchile.org
Orè Biwo a: Lendi jiska Vandredi soti 9:00 pou 18:00
Orè Imigran: Lendi jiska Vandredi soti 9:00 pou 13:30

ANTOFAGASTA
Adrès: 14 Febrero 2589
Telefòn: + 56 55 222 9580
Imèl: antofagasta@sjmchile.org
Orè Biwo a: Lendi a Vandredi soti 9:00 pou 18:00
Horario de atención a migrantes: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
Orè atasyon imigran yo: Lendi a Vandredi soti 9:00 pou 13:00

 

Ou panse li manke kesyon?

Ekri nou nan info@sjmchile.org epi, apre nou fin evalye kesyon an, nou ap ajoute l nan lis nou, nan kesyon yo poze pi souvan yo.

Dwa Travay

¿Dónde Estamos?

Arica

Juan Antonio Ríos 1100, Arica
+56 582 277004
arica@sjmchile.org

Antofagasta

Avenida Bonilla 9198, Antofagasta
+56224171073
antofagasta@sjmchile.org

Santiago

Lord Cochrane 104, Santiago
+56228387560
santiago@sjmchile.org