SJM Chile

Nouvo Lwa de Pwoteksyon Travay

Nouvo “Lwa Pwoteksyon Travay” chachè pwoteje relasyon travay pandan kriz sanitè a, pou evite revokasyon epi pou benefisye moun ki pa kapab travay presansyèlman poutèt lojistik la enpòsib oswa pou tip de travay yo reyalize, a travè itilizasyon Asirans Chomaj. Nòm yo etabli pou 6 mwa depi lè li kòmanse valid, jou 6 avril.