SJM Chile

Kòman pou postile pou Kòb pou Fanmi an Ijans?

1. Ou dwe genyen Rejis Sosyal kay (Si ou pa genyen li antre sou www.registrosocial.gob.cl). 

2. Pou resevwa dezyèm ak twazyèm kòb la, ou genyen jiska 9 jiyè 2020 pou ou mande li . Nan ka ke pou kèk rezon ou pa kapab solisite li nan tan sa, w’ap kapab solisite yon ekstansyon espesyal pou 10 jou adisyonèl.

3. Y’ap resevwa demand ou an epi kalkile sitiyasyon emèjensi pou detèmine si ou benefisye.

4. Si rezilta demand kòb pou Fanmi an ijans ou an pa bay vrè sitiyasyon monetè ou w’ap kapab solisite pou yo revize li pandan w’ap aktyalize  enfòmasyon w’ yo epi voye dokiman ki nesesè pou seleksyon an ¿Ou genyen yon pwoblèm?. W’ap genyen 15 jou san konte fen semèn depi dat yo te bay repons lan pou ou reklame .  

5. Sonje ke ou kapab fè pati de yon gwoup moun benefisyè ke y’ap bay benefis lan de fason otomatik, san yo pa bezwen solisite li.